STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU ČERNÝ UHLÍ 04

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 

Zapsaný spolek Černý uhlí 04 (dále jen „spolek“) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.

Spolek je právnickou osobou.

 

Čl. II.

Název, sídlo a působnost spolku

 

 1. název spolku: Černý uhlí 04 z. s.
 2. sídlo spolku: Vídeňská 308, Klatovy IV, 339 01
 3. oblast působnosti: celé území České Republiky

 

Čl. III.

Činnost a cíle spolku

 

Základními cíli spolku jsou zejména:

 1. organizování sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit
 2. vytváření vhodných materiálních a tréninkových podmínek pro danou sportovní činnost
 3. vedení členů spolku k dodržování základních mravních a etických pravidel
 4. spolupráce s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi
 5. vytváření příležitostí pro návštěvu veřejnosti na aktivitách spolku

 

Čl. IV.

Orgány spolku

 

 1. Orgány spolku jsou:

 

 • valná hromada
 • výkonný výbor a předseda spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada složená ze všech jeho členů. Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o svolání valné hromady požádá 1/3 členů spolku, popř. výkonný výbor nebo předseda spolku, koná se nejpozději do 30 dnů od podání takového podnětu.
 1. Valná hromada zejména:
 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny
 • rozhoduje o zániku spolku nebo jeho sloučení s jiným spolkem
 • rozhoduje o názvu, sídle a symbolice spolku
 • volí výkonný výbor
 • schvaluje a projednává finanční rozpočet a hospodaření spolku
 • schvaluje a kontroluje čerpání prostředků ze získaných dotací
 • navrhuje změny zápisného a členských příspěvků
 • rozhoduje o přijetí nových členů spolku
 • rozhoduje o vyloučení členů spolku

 

 1. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů s hlasem rozhodujícím. Valné hromady jsou oprávněni účastnit se všichni členové spolku, přičemž každý člen disponuje jedním hlasem. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nejméně 1/2 přítomných, pokud valná hromada nestanoví jinak. V případě, že půl hodiny po zahájení valné hromady není přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu členů přítomných.

Valnou hromadu svolává předseda spolku.

 1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách.

Výkonný výbor má lichý počet členů, předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby.

 1. Výkonný výbor zejména:
 • zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
 • organizuje a řídí činnost spolku
 • dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku spolku
 • připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu, k rozdělení dotací a příspěvků
 • spolupracuje s místními orgány obcí, podniky a jinými orgány, sportovními svazy a fyzickými osobami

 

 1. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku samostatně, je volen valnou hromadou spolku. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

Čl. V.

Zásady hospodaření spolku

Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

Za hospodaření spolku odpovídá valná hromada.

S jednotlivými prostředky nakládá předseda spolku. Předseda je povinen nakládat s majetkem spolku s péčí řádného hospodáře. Kontrolu nakládání s prostředky provádí valná hromada spolku.

Čl. VI.

Společné zásady členství

 1. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.

 

 1. Výši členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

 

 1. Registraci členů, otázku členských průkazů apod. upraví valná hromada svým interním předpisem.

Čl. VII.

Práva a povinnosti členů

 1. Základní práva řádného člena spolku jsou:

 

 • účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního a společenského života v rámci spolku jako celku a to za podmínek Stanov spolku,
 • účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
 • uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku,
 • účastnit se jednání orgánů spolku, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
 • volit a být volen od 18 let věku do všech volených orgánů spolku.
 1. Základní povinnosti řádného člena jsou:
 • dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní normy sportovce,
 • plnit usnesení a rozhodnutí orgánů spolku,
 • šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o jeho dobré jméno,
 • řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností ve spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl. Sankce za pozdní zaplacení určuje interní předpis.
 • řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.

 

 1. Řádné členství zaniká:
 • vystoupením člena,
 • vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
 • vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,
 • úmrtím člena či zánikem spolku (dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným spolkem anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění).

Čl. VII.

Zánik spolku

Spolek zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem, nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci na základě rozhodnutí valné hromady předán neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace spolku.